Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở sinh vật nhân thực, cho các cấu trúc và quá trình sau: 
(1) Phân tử ADN                    (2) Phân tử tARN                  (3) Quá trình phiên mã 
(4) Quá trình dịch mã                  (5) Phân tử mARN                  (6) Phân tử rARN
Nguyên tắc bổ sung (G – X, A – U và ngược lại) có trong cấu trúc và quá trình:

Câu 253098: Ở sinh vật nhân thực, cho các cấu trúc và quá trình sau: 
(1) Phân tử ADN                    (2) Phân tử tARN                  (3) Quá trình phiên mã 
(4) Quá trình dịch mã                  (5) Phân tử mARN                  (6) Phân tử rARN
Nguyên tắc bổ sung (G – X, A – U và ngược lại) có trong cấu trúc và quá trình:

A. (1), (2),(3).

B. (2), (4), (6). 

C. (3), (4), (6).

D. (2), (5), (4).

Câu hỏi : 253098
 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở sinh vật nhân thực , các quá trình, cấu trúc có sự lien kết bổ sung giữa A-U, G-X và ngược lại là : (2), (4),(6).
  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com