Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một  học  sinh  khảo  sát  dao  động  điều  hòa  của một chất điểm  dọc theo trục Ox  (gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng), kết quả thu được đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian t  như  hình vẽ.  Đồ  thịx(t), v(t) và a(t) theo thứ tự đó là các đường

Câu 254668:

Một  học  sinh  khảo  sát  dao  động  điều  hòa  của một chất điểm  dọc theo trục Ox  (gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng), kết quả thu được đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian t  như  hình vẽ.  Đồ  thịx(t), v(t) và a(t) theo thứ tự đó là các đường


A. (3), (2), (1).       

B. (2), (1), (3).

 

 

C. (1), (2), (3).           

D. (2), (3), (1).

Câu hỏi : 254668

Phương pháp giải:

Phương trình của x , v, a:


\(\left\{ \matrix{
x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right) \hfill \cr
v = \omega A\cos \left( {\omega t + \varphi + {\pi \over 2}} \right) \hfill \cr
a = {\omega ^2}A\cos \left( {\omega t + \varphi + \pi } \right) \hfill \cr} \right.\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ đồ thị ta thấy:

  (1) sớm pha hơn (3) góc π/2

  (3) sớm pha hơn (2) góc π/2

  => (2) là đồ thị của x(t); (3) là đồ thị của v(t); (1) là đồ thị của a(t)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com