Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp S.ABC có \(SA \bot \left( {ABC} \right)\) và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn khẳng định đúng?

Câu 260607: Cho hình chóp S.ABC có \(SA \bot \left( {ABC} \right)\) và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn khẳng định đúng?

A.  \(BC \bot SC\)                         

B.  \(BC \bot AH\)                                    

C. \(BC \bot AB\)                         

D.  \(BC \bot AC\)

Câu hỏi : 260607

Phương pháp giải:


Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}BC \bot SA\\BC \bot SH\end{array} \right. \Rightarrow BC \bot \left( {SAH} \right) \Rightarrow BC \bot AH\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com