Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

Câu 262703: Mệnh đề nào sau đây không đúng?

A. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

C. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

D. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch brom.

Câu hỏi : 262703

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu tạo để suy ra tính chất hóa học của các chất.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  *  CH3CH2COOCH=CH2 có nối đôi C=C kém bền => Trùng hợp tạo polime và tác dụng với dung dịch brom => A, D đúng

  *  CH3CH2COOCH=CH2 + NaOH → CH3CH2COONa + CH3CHO

  => B đúng

  * CH3CH2COOCH=CH2 với CH2=CHCOOCH3 không cùng 1 dãy đồng đẳng  => C sai

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com