Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

    Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có đạo hàm cấp một \(f'\left( x \right)\)và đạo hàm cấp hai trên \(\mathbb{R}\). Biết đồ thị của hàm số  là một trong các đường cong \(\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_2}} \right),\)\(\left( {{C_3}} \right)\) ở hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số  lần lượt theo thứ tự nào dưới đây ?

 

            

Câu 265135:     Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có đạo hàm cấp một \(f'\left( x \right)\)và đạo hàm cấp hai trên \(\mathbb{R}\). Biết đồ thị của hàm số  là một trong các đường cong \(\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_2}} \right),\)\(\left( {{C_3}} \right)\) ở hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số  lần lượt theo thứ tự nào dưới đây ?


 


            

A.  \(\left( {{C_2}} \right),\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_3}} \right)\)                                             

 

B. \(\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_2}} \right),\left( {{C_3}} \right)\)         

C.  \(\left( {{C_3}} \right),\left( {{C_2}} \right),\left( {{C_1}} \right)\)                                             

D.  \(\left( {{C_3}} \right),\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_2}} \right)\)

Câu hỏi : 265135
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com