Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\left[ {0;1} \right]\)  và thỏa mãn \(f\left( 1 \right) = 0\) ; \(\int\limits_0^1 {{{\left[ {f'\left( x \right)} \right]}^2}dx}  = \int\limits_0^1 {\left( {x + 1} \right){e^x}f\left( x \right)dx}  = \frac{{{e^2} - 1}}{4}\). Tính \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx} \) .

Câu 267376: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\left[ {0;1} \right]\)  và thỏa mãn \(f\left( 1 \right) = 0\) ; \(\int\limits_0^1 {{{\left[ {f'\left( x \right)} \right]}^2}dx}  = \int\limits_0^1 {\left( {x + 1} \right){e^x}f\left( x \right)dx}  = \frac{{{e^2} - 1}}{4}\). Tính \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx} \) .

A.  \(\frac{e}{2}\)                     

B.  \(\frac{{e - 1}}{2}\)            

C.  \(\frac{{{e^2}}}{4}\)         

D.  \(e - 2\)

Câu hỏi : 267376

Phương pháp giải:

Chứng minh \(\int\limits_0^1 {{{\left[ {f'\left( x \right) + kx{e^x}} \right]}^2}dx}  = 0\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt \(\left\{ \begin{array}{l}u = f\left( x \right)\\dv = \left( {x + 1} \right){e^x}dx\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}du = f'\left( x \right)dx\\v = x{e^x}\end{array} \right.\)

  Khi đó \(\frac{{{e^2} - 1}}{4} = \left. {x.{e^x}f\left( x \right)} \right|_0^1 - \int\limits_0^1 {x.{e^x}f'\left( x \right)dx}  \Rightarrow \int\limits_0^1 {x.{e^x}f'\left( x \right)dx}  =  - \frac{{{e^2} - 1}}{4}\)

  Xét

  \(\begin{array}{l}\int\limits_0^1 {{{\left[ {f'\left( x \right) + kx{e^x}} \right]}^2}dx}  = \int\limits_0^1 {{{\left[ {f'\left( x \right)} \right]}^2}dx}  + 2k\int\limits_0^1 {x.{e^x}f'\left( x \right)dx}  + {k^2}\int\limits_0^1 {{x^2}{e^{2x}}dx} \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{{e^2} - 1}}{4} - 2k\frac{{{e^2} - 1}}{4} + {k^2}\frac{{{e^2} - 1}}{4} = 0\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow \frac{{{e^2} - 1}}{4}{\left( {k - 1} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow k = 1\\ \Leftrightarrow f'\left( x \right) + x{e^x} = 0\\ \Rightarrow f'\left( x \right) =  - x{e^x} \Rightarrow f\left( x \right) =  - \int {x{e^x}dx}  =  - \int\limits_{}^{} {xd\left( {{e^x}} \right)} \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - \left( {x{e^x} - \int\limits_{}^{} {{e^x}dx}  + C} \right) =  - x{e^x} + {e^x} + C\\ \Rightarrow f\left( 1 \right) =  - e + e + C = 0 \Leftrightarrow C = 0\\ \Rightarrow f\left( x \right) =  - x{e^x} + {e^x} = {e^x}\left( {1 - x} \right)\end{array}\)

  Do đó

  \(\begin{array}{l}\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_0^1 {\left( {1 - x} \right){e^x}} dx = \int\limits_0^1 {\left( {1 - x} \right)d\left( {{e^x}} \right)} \\ = \left. {\left( {1 - x} \right){e^x}} \right|_0^1 + \int\limits_0^1 {{e^x}dx}  =  - 1 + e - 1 = e - 2\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com