Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm cho 2 alen của một gen cùng nằm trên 1 NST đơn ?

Câu 270043: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm cho 2 alen của một gen cùng nằm trên 1 NST đơn ?

A. Mất đoạn

B. Đảo đoạn

C. Chuyển đoạn trong một NST

D. Lặp đoạn

Câu hỏi : 270043
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lặp đoạn có thể dẫn đến 2 alen của cùng 1 gen nằm trên 1 NST đơn

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com