`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giới hạn quang điện của một kim loại là 300 nm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Công  thoát êlectron của kim loại này là

Câu 272147: Giới hạn quang điện của một kim loại là 300 nm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Công  thoát êlectron của kim loại này là

A. 6,625.10−19 J.  

B. 6,625.10−28 J.   

C. 6,625.10−25 J.   

D. 6,625.10−22 J.

Câu hỏi : 272147

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính công thoát của kim loại \(A = \frac{{hc}}{{{\lambda _o}}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  Công thoát của kim loại là \(A = \frac{{hc}}{{{\lambda _o}}} = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{{{300.10}^{ - 9}}}} = 6,{625.10^{ - 19}}J\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com