Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập nhằm mục đích

Câu 273348: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập nhằm mục đích

A. lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

B. tập hợp lực lượng chuẩn bị vùng dậy đấu tranh

C. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và ta sai để tự cứu lấy mình

D.  làm lực lượng chính của cách mạng Việt Nam

Câu hỏi : 273348

Phương pháp giải:

sgk trang 83.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai tự cứu lấy mình.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com