Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nghĩa sinh học của qui luật phân li độc lập của Menđen là:

Câu 278106: Ý nghĩa sinh học của qui luật phân li độc lập của Menđen là:

A. Giúp giải thích tính đa dạng của sinh giới

B. Nguồn nguyên liệu của các thí nghiệm lai giống

C. Cơ sở của quá trình tiến hoá và chọn lọc

D. Tập hợp các gen tốt vào cùng một kiểu gen.

Câu hỏi : 278106
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy luật phân ly độc lập của Menđen đã góp phần giải thích sự đa dạng của sinh giới, trong quá trình hình thành giao tử, thụ tinh các nhân tố di truyền phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, đây là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá, làm cho sinh giới đa dạng, phong phú

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com