Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể nào sau đây không phải là thể lệch bội?

Câu 285943: Thể nào sau đây không phải là thể lệch bội?

A. Thể 3 nhiễm trên NST thường.

B. Người bị bệnh Đao 

C. Thể không nhiễm trên NST giới tính

D. Người bị bệnh ung thư máu.

Câu hỏi : 285943

Phương pháp giải:

Thể lệch bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST tương đồng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể lệch bội là đột biến số lượng NST.

  Bệnh Đao là người có 3 NST số 21

  Bệnh ung thư máu do mất đoạn ở NST số 21

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com