Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trong các phân số sau: \(\frac{{13}}{{20}};\frac{1}{5};\frac{1}{2};\frac{{23}}{{17}};\)phân số nào không thể viết thành phân số thập phân?

Câu 289007:  Trong các phân số sau: \(\frac{{13}}{{20}};\frac{1}{5};\frac{1}{2};\frac{{23}}{{17}};\)phân số nào không thể viết thành phân số thập phân?

A.  \(\frac{{13}}{{20}}\)                            

B.  \(\frac{1}{5}\)          

C. \(\frac{1}{2}\)                                          

D. \(\frac{{23}}{{17}}\)

Câu hỏi : 289007

Phương pháp giải:

Thử lấy 10 hoặc 100 chia cho lần lượt các mẫu số của các phân số đề bài cho, nếu chia hết thì phân số đó là phân số thập phân. Loại những phân số thập phân còn lại là phân số không phải phân số thập phân.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Chỉ có phân số  không viết được thành phân số thập phân. Vì 100 không chia hết cho 17.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com