Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;{\rm{ }}2;{\rm{ }}3;{\rm{ }} \ldots {\rm{ }};{\rm{ }}n} \right\}.\) Trong đó n  là số nguyên dương lớn hơn 1. Có bao nhiêu cặp sắp thứ tự \(\left( {x;\;y} \right).\)  Biết rằng: \(x\,\, \in \,\,A,\,\,y\,\, \in \,\,A,\,\,x > y\).

Câu 290878: Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;{\rm{ }}2;{\rm{ }}3;{\rm{ }} \ldots {\rm{ }};{\rm{ }}n} \right\}.\) Trong đó n  là số nguyên dương lớn hơn 1. Có bao nhiêu cặp sắp thứ tự \(\left( {x;\;y} \right).\)  Biết rằng: \(x\,\, \in \,\,A,\,\,y\,\, \in \,\,A,\,\,x > y\).

A. \({n^2}\)

B. \(\frac{{n(n - 1)}}{2}.\)         

C. \({n^2} - n\)

D. \({n^2} - 1\)

Câu hỏi : 290878

Phương pháp giải:

Với điều kiện \(x > y\), ta xét xem với \(x = k\,\,\left( {1 \le k \le n} \right)\) thì có bao nhiêu cách chọn \(y.\)

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Với điều kiện \(x > y\), ta xét xem với \(x = k\,\,\left( {1 \le k \le n} \right)\), ta có \(k - 1\) cách chọn \(y\) từ 1 đến \(k - 1\), tức là sẽ có \(k - 1\) cặp \(\left( {x;\;y} \right).\)

  Theo quy tắc cộng, tổng số cặp thỏa  mãn: \(1 + 2 + ... + \left( {n - 1} \right) = \frac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}\).

  Vậy chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com