Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một tam giác có diện tích là \(2240d{m^2}\) , chiều cao là 50dm. Độ dài đáy của tam giác đó là:

Câu 292635: Một tam giác có diện tích là \(2240d{m^2}\) , chiều cao là 50dm. Độ dài đáy của tam giác đó là:

A. 89,6dm                                        

B. 89,6m                       

C. 78,9m                                

D. 78,9dm

Câu hỏi : 292635

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác, rồi suy ra công thức tính độ dài đáy của tam giác.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi diện tích của tam giác là S, độ dài đáy là a, chiều cao h.

  Diện tích của tam giác được tính theo công thức: \(S = \frac{{a \times h}}{2}\)

  Ta thấy hai lần diện tích tam giác bằng độ dài đáy nhân chiều cao.

  Khi đó: Độ dài đáy của tam giác đó sẽ bằng: hai lần diện tích đáy chia cho chiều cao.

  Độ dài đáy của tam giác đó là:

  \(\frac{{2 \times 2240}}{{50}} = 89,6dm\)

  Đáp số: 89,6dm.\(\)

  Chọn đáp án A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com