`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

John doesn't play basketball. Jack doesn't play basketball.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 293842: John doesn't play basketball. Jack doesn't play basketball.

A. Neither John nor Jack plays basketball.       

B. Not either John or Jack plays basketball.

C. Not only John but also Jack plays basketball.   

D. Both John and Jack doesn't play basketball.

Câu hỏi : 293842

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cặp liên từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Neither  S1  nor  S2  V (chia theo S2): …không…cũng không…

  Not only  S1  but also S2: không những... mà còn...

  Both S1 and S2: cả...và...

  Tạm dịch: John không chơi bóng rổ. Jack không chơi bóng rổ.

  A. John hay Jack đều không ơi bóng rổ. => đúng

  B. sai ngữ pháp: Not either => Neither

  C. Không những John mà Jack cũng chơi bóng rổ. => sai nghĩa

  D. sai ngữ pháp: doesn’t => don’t

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com