`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng điện từ lan truyền trong chân không dọc theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách nhau 45 m. Biết sóng này có thành phần điện trường tại mỗi điểm biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số 5 MHz. Lấy c = 3.108 m/s. Ở thời điểm t, cường độ điện trường tại M bằng 0. Thời điểm nào sau đây cường độ điện trường tại N bằng 0? 

Câu 297850: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không dọc theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách nhau 45 m. Biết sóng này có thành phần điện trường tại mỗi điểm biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số 5 MHz. Lấy c = 3.108 m/s. Ở thời điểm t, cường độ điện trường tại M bằng 0. Thời điểm nào sau đây cường độ điện trường tại N bằng 0? 

A. t + 225 ns

B.  t + 230 ns. 

C. t + 260 ns.

D. t + 250 ns.

Câu hỏi : 297850

Phương pháp giải:

+ Vận dụng biểu thức tính chu kì dao động: \(T=\frac{1}{f}\)


+ Vận dụng biểu thức tính độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng: \(\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }\)


+ Sử dụng biểu thức tính bước sóng: \(\lambda =cT=\frac{c}{f}\)


+ Sử dụng vòng tròn lượng giác

 • Đáp án : D
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  + Chu kì dao động của sóng: \(T=\frac{1}{f}=\frac{1}{{{5.10}^{6}}}={{2.10}^{7}}s\)

  + Độ lệch pha giữa M và N là: \(\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{2\pi .d}{cT}=\frac{2\pi .45}{{{3.10}^{8}}{{.2.10}^{-7}}}=\frac{3\pi }{2}\)

  Vẽ trên vòng tròn lượng giác ta được:

   

  => thời gian ngắn nhất để cường độ điện trường tại N bằng 0 là: \(\frac{T}{4}=\frac{{{2.10}^{-7}}}{4}={{50.10}^{-9}}=50ns\)

  => Thời điểm mà cường độ điện trường tại N bằng 0 là: \(t'=t+\left( 2n+1 \right)\frac{T}{4}\) với n là số nguyên

  Thay vào các phương án ta suy ra đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com