Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất sau đây có cùng nồng độ: NH3 (1), NaOH (2), Ba(OH)2 (3), KNO3 (4). Dung dịch có pH lớn nhất là

Câu 300746: Cho các chất sau đây có cùng nồng độ: NH3 (1), NaOH (2), Ba(OH)2 (3), KNO3 (4). Dung dịch có pH lớn nhất là

A. Ba(OH)2.

B. NaOH.

C. KNO3.  

D. NH3.

Câu hỏi : 300746

Phương pháp giải:

pH càng lớn tức tính bazo càng mạnh => [OH-] phân li trong nước là nhiều nhất.

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dung dịch có pH lớn nhất là dung dịch có nồng độ OH- lớn nhất.

  Cùng nồng độ mol thì giá trị pH: Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > KNO3

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com