Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{1}{3}{x^3} - m{x^2} + \left( {4m - 3} \right)x + 2017\). Tìm giá trị lớn nhất của tham số thực \(m\) để hàm số đã cho đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

Câu 304355: Cho hàm số \(y = \dfrac{1}{3}{x^3} - m{x^2} + \left( {4m - 3} \right)x + 2017\). Tìm giá trị lớn nhất của tham số thực \(m\) để hàm số đã cho đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

A. \(m = 2\)

B. \(m = 3\)

C. \(m = 4\)

D. \(m = 1\)

Câu hỏi : 304355
Phương pháp giải:

Tính \(y'\) , để hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\) thì \(y' \ge 0;\,\forall x \in \mathbb{R}\) (\(y' = 0\) tại hữu hạn điểm)


Sử dụng \(f\left( x \right) = a{x^2} + bx + c \ge 0;\,\forall x \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a > 0\\\Delta  = {b^2} - 4ac \le 0\end{array} \right.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập xác định \({\rm{D}} = \mathbb{R}\).

  Đạo hàm \(y' = {x^2} - 2mx + 4m - 3\).

  Để hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)thì \(y' \ge 0;\,\forall x \in \mathbb{R}\) (\(y' = 0\) có hữu hạn nghiệm)

  \(\left\{ \begin{array}{l}1 > 0\left( {luon\,\,dung} \right)\\\Delta ' = {m^2} - 4m + 3 \le 0\end{array} \right. \Leftrightarrow 1 \le m \le 3\) .

  Suy ra giá trị lớn nhất của tham số \(m\) thỏa mãn yêu cầu bài toán là \(m = 3\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com