`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa V lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình bên. Giá trị của V và x là:

 

Câu 305806: Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa V lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình bên. Giá trị của V và x là:


 

A. 5,0 và 0,15

B. 0,4 và 0,1

C. 0,5 và 0,1

D. 0,3 và 0,2

Câu hỏi : 305806

Phương pháp giải:

Tại điểm A: Kết tủa chưa đạt cực đại:


nCO3(2-) =  nCO2 → Giá trị của x


Tại điểm B: kết tủa đang tan:


nCO3(2-) =  nOH-- nCO2 → Số mol nOH-→ nCa(OH)2 → Giá trị của V.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại điểm A: Kết tủa chưa đạt cực đại:

  nCO3(2-) =  nCO2 → x =  0,15

  Tại điểm B: kết tủa đang tan:

  nCO3(2-) =  nOH-- nCO2 =>0,15 =  nOH- - 0,35→ nOH- =  0,5 mol→ nCa(OH)2 =  0,25 mol → V =  0,25 : 0,05 =  5,0 lít

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com