`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sục từ từ khí CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M, kết quả thí nghiệm biểu diễn trên đồ thị sau:

 

Giá trị của V là:

Câu 305805: Sục từ từ khí CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M, kết quả thí nghiệm biểu diễn trên đồ thị sau:


 


Giá trị của V là:

A. 0,1

B. 0,05

C. 0,2

D. 0,8

Câu hỏi : 305805

Phương pháp giải:

Tại điểm B: nCO2 gấp đôi tại điểm A nhưng số mol kết tủa không gấp đôi. Chứng tỏ A là điểm trước điểm cực đại và B là điểm sau điểm cực đại kết tủa.


Tại điểm A: Kết tủa chưa đạt cực đại:


nCO3 2- =  nCO2 → b


Tại điểm B: kết tủa đang tan:


nCO3 2- =  nOH-- nCO2 → nBa(OH)2 → Giá trị của V.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại điểm B: nCO2 gấp đôi tại điểm A nhưng số mol kết tủa không gấp đôi. Chứng tỏ A là điểm trước điểm cực đại và B là điểm sau điểm cực đại kết tủa.

  Tại điểm A: Kết tủa chưa đạt cực đại:

  nCO3(2-) =  nCO2 → b =  0,06

  Tại điểm B: kết tủa đang tan:

  nCO3(2-) =  nOH-- nCO2 => 0,08 = nOH- - 2b → nOH- =  0,08 + 2b =  0,2 mol → nBa(OH)2 =  0,1 mol

  → Vdung dịch­ =  0,1: 0,5 =  0,2 lít

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com