`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số \(y = 3{x^2}\),\(y = 2x + 5\), \(x =  - 1\) và \(x = 2\).

Câu 311316: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số \(y = 3{x^2}\),\(y = 2x + 5\), \(x =  - 1\) và \(x = 2\).

A.   \(S = 9\).                                

B. \(S = \dfrac{{269}}{{27}}\).   

C. \(S = \dfrac{{256}}{{27}}\).

D.   \(S = 27\).

Câu hỏi : 311316

Phương pháp giải:

Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f(x),\,\,y = g(x)\), trục hoành và hai đường thẳng \(x = a;\,\,x = b\) được tính theo công thức : \(S = \int\limits_a^b {\left| {f(x) - g(x)} \right|dx} \)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số \(y = 3{x^2}\),\(y = 2x + 5\), \(x =  - 1\) và \(x = 2\) là:

  \(\begin{array}{l}S = \int\limits_{ - 1}^2 {\left| {3{x^2} - 2x - 5} \right|dx}  = \int\limits_{ - 1}^{\dfrac{5}{3}} {\left| {3{x^2} - 2x - 5} \right|dx}  + \int\limits_{\dfrac{5}{3}}^2 {\left| {3{x^2} - 2x - 5} \right|dx} \\\,\,\,\,\, =  - \int\limits_{ - 1}^{\dfrac{5}{3}} {\left( {3{x^2} - 2x - 5} \right)dx}  + \int\limits_{\dfrac{5}{3}}^2 {\left( {3{x^2} - 2x - 5} \right)dx} \\\,\,\,\,\, = \left. { - \left( {{x^3} - {x^2} - 5x} \right)} \right|_{ - 1}^{\dfrac{5}{3}}\left. { + \left( {{x^3} - {x^2} - 5x} \right)} \right|_{\dfrac{5}{3}}^2 = \dfrac{{269}}{{27}}\end{array}\)

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com