Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm Cl2 và O2 tác dụng vừa hết với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al tạo ra 42,34 gam hỗn hợp clorua và oxit của hai kim loại. Thành phần % về số mol của Mg trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 312935: Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm Cl2 và O2 tác dụng vừa hết với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al tạo ra 42,34 gam hỗn hợp clorua và oxit của hai kim loại. Thành phần % về số mol của Mg trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 22,3%. 

B. 52,9%.

C. 79,7%.

D. 47,6%. 

Câu hỏi : 312935

Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nX = 11,2/22,4 = 0,5 mol

  Đặt nCl2 = x và nO2 = y (mol)

  nX = x + y = 0,5 (1)

  BTKL: mX = m(muối + oxit) – mKL => 71x + 32y = 42,34 – 16,98 (2)

  Giải (1) và (2) thu được x = 0,24 và y = 0,26

  Đặt nMg = a mol và nAl = b mol

  mY = 24a + 0,26b = 16,98 (3)

  BTe: 2nMg + 3nAl = 2nCl2 + 4nO2 => 2a + 3b = 2.0,24 + 4.0,26 (4)

  Giải (3) và (4) thu được a = 0,55 và b = 0,14

  => %nMg = 0,55/(0,55 + 0,14).100% = 79,71%

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com