Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho \(I\left( {2;1;1} \right)\) và mặt phẳng \(\left( P \right):\,\,2x + y + 2z + 2 = 0\). Viết phương trình mặt phẳng qua điểm \(I\) và song song với mặt phẳng \(\left( P \right)\).

Câu 315031: Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho \(I\left( {2;1;1} \right)\) và mặt phẳng \(\left( P \right):\,\,2x + y + 2z + 2 = 0\). Viết phương trình mặt phẳng qua điểm \(I\) và song song với mặt phẳng \(\left( P \right)\).

A. \(2x - y - 2z - 7 = 0\)

B. \(2x + y + 2z + 7 = 0\)

C. \(2x - y + 2z - 7 = 0\)

D. \(2x + y + 2z - 7 = 0\)

Câu hỏi : 315031

Phương pháp giải:

+) Mặt phẳng đi qua \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) và có VTPT là \(\overrightarrow n  = \left( {A;B;C} \right)\) có phương trình :


\(A\left( {x - {x_0}} \right) + B\left( {y - {y_0}} \right) + C\left( {z - {z_0}} \right) = 0\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(\left( Q \right)\) là mặt phẳng qua điểm \(I\) và song song với mặt phẳng \(\left( P \right)\) \( \Rightarrow \overrightarrow {{n_Q}}  = \overrightarrow {{n_P}}  = \left( {2;1;2} \right)\).

  \( \Rightarrow pt\left( Q \right):\,\,2\left( {x - 2} \right) + 1\left( {y - 1} \right) + 2\left( {z - 1} \right) = 0 \Leftrightarrow 2x + y + 2z - 7 = 0\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com