Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 1:

A. religious                  

B. librarian                  

C. commercial             

D. Japanese

Câu hỏi : 316629
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  religious /rɪˈlɪdʒəs/

  librarian /laɪˈbreəriən/

  commercial /kəˈmɜːʃl/

  Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

  Quy tắc: Từ có đuôi tận cùng là –ious, -ian, -ial trọng âm nhấn ngay trước nó; đuôi –ese nhấn trọng âm ngay chính nó.

  Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. technology              

B. activity                    

C. experience              

D. presentation

Câu hỏi : 316630
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  technology /tekˈnɒlədʒi/

  activity /ækˈtɪvəti/

  experience /ɪkˈspɪəriəns/

  presentation /ˌpreznˈteɪʃn/

  Quy tắc: Từ có đuôi –ogy, -ity, -tion trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.

  Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com