`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1:

A. heritage

B. package

C. passage

D. teenage

Câu hỏi : 326708

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “age”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. heritage /ˈherɪtɪdʒ/             

  B. package /ˈpækɪdʒ/

  C. passage /ˈpæsɪdʒ/              

  D. teenage /ˈtiːneɪdʒ/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /eɪdʒ/, các phương án khác phát âm là /ɪdʒ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. remained

B. increased

C. described

D. amazed

Câu hỏi : 326709

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “ed”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. remained /rɪˈmeɪnd/           

  B. increased /ɪnˈkriːst/

  C. described /dɪˈskraɪbd/         

  D. amazed /əˈmeɪzd/

  Quy tắc phát âm “ed”:

  - Phát âm là /ɪd/ khi đồng từ tận cùng bằng hai phụ âm /t/, /d/.

  - Phát âm là /t/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/.

  - Phát âm là /d/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com