`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 1: My uncle has gone to Nha Trang on vacation, but I wish he is here so that he could help me repair my bicycle.

A. could help           

B. has gone         

C. he is      

D. on vacation

Câu hỏi : 326711

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu ao ước

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Câu ao ước điều trái với hiện tại, công thức:  S + wish(es) + (S) + Ved/V2 (were)

  Sửa: he is => he were

  Tạm dịch: Chú tôi đã đi nghỉ ở Nha Trang, nhưng tôi ước chú ấy ở đây để chú có thể giúp tôi sửa xe đạp.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Air pollution, together with littering, are causing many problems in our large, industrial cities today.

A. with

B. in

C. are

D. industrial

Câu hỏi : 326712

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự hòa hợp chủ ngữ - động từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy tắc: S1+ together with + S2 + V =>  V ở đây sẽ được chia theo S1.

  “Air pollution” là danh từ không đếm được nên V phải chia dạng số ít.

  Sửa: are => is

  Tạm dịch: Ô nhiễm không khí, cùng với việc xả rác, đang gây ra nhiều vấn đề tại các thành phố công nghiệp lớn của chúng ta ngày nay.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Leonardo is often thought of primarily as an artist, and with masterclasses such as The Last Supper and the Mona Lisa to his credit, his place in art history is assured.

A. masterclasses

B. thought of     

C. place

D. to his credit

Câu hỏi : 326713

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  masterclass (n): một bài học, thường về âm nhạc và được giảng dạy bởi chuyên gia nổi tiếng cho học sinh xuất sắc

  Trong câu đề cập đến 2 tác phẩm của họa sĩ Leonardo nên “masterclasses” là không hợp lí.

  Sửa: masterclasses => masterpieces (kiệt tác)

  Tạm dịch: Leonardo thường được nghĩ đến chủ yếu như một họa sĩ, và với các kiệt tác của ông như Bữa tối cuối cùng và Mona Lisa, vị trí của ông trong lịch sử nghệ thuật được đảm bảo.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com