Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, tích điện và cách nhau 20 cm thì chúng hút nhau một lực bằng 1,2 N. Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng lực hút. Tính điện tích lúc đầu của mỗi quả cầu

Câu 327774: Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, tích điện và cách nhau 20 cm thì chúng hút nhau một lực bằng 1,2 N. Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng lực hút. Tính điện tích lúc đầu của mỗi quả cầu

A. \({q_1} = 5,{58.10^{ - 6}}C;{q_2} =  - 0,{96.10^{ - 6}}C\)

B. \({q_1} = 0,{96.10^{ - 6}}C;{q_2} =  - 5,{58.10^{ - 6}}C\)

C. \({{q_1} =  - 5,{{58.10}^{ - 6}}C;{q_2} = 0,{{96.10}^{ - 6}}C}\)

D. A hoặc B hoặc C

Câu hỏi : 327774

Phương pháp giải:

Công thức tính lực tương tác: \(F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

 • Đáp án : D
  (71) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Hai quả cầu ban đầu hút nhau nên chúng mang điện trái dấu.

  - Từ giả thiết bài toán, ta có: 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  \left| {{q_1}{q_2}} \right| = \frac{{F{r^2}}}{k} = \frac{{16}}{3}{.10^{ - 12}} \Rightarrow {q_1}{q_2} = - \frac{{16}}{3}{.10^{ - 12}}\\
  {\left( {\frac{{{q_1} + {q_2}}}{2}} \right)^2} = \frac{{F{r^2}}}{k} \Rightarrow {q_1} + {q_2} = \pm \frac{{\sqrt {192} }}{3}{.10^{ - 6}}
  \end{array} \right.\)

  Theo hệ thức Vi – et thì q1 và q2 là nghiệm của phương trình:

  \({q^2} \pm \frac{{\sqrt {192} }}{3}{.10^{ - 6}}q - \frac{{16}}{3}{.10^{ - 12}} = 0 \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {\left[ \begin{array}{l}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {{q_1} = 0,{{96.10}^{ - 6}}C}\\
  {{q_2} = - 5,{{58.10}^{ - 6}}C}
  \end{array}} \right.\\
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {{q_1} = - 5,{{58.10}^{ - 6}}C}\\
  {{q_2} = 0,{{96.10}^{ - 6}}C}
  \end{array}} \right.
  \end{array} \right.}\\
  {\left[ \begin{array}{l}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {{q_1} = 5,{{58.10}^{ - 6}}C}\\
  {{q_2} = - 0,{{96.10}^{ - 6}}C}
  \end{array}} \right.\\
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {{q_1} = - 0,{{96.10}^{ - 6}}C}\\
  {{q_2} = 5,{{58.10}^{ - 6}}C}
  \end{array}} \right.
  \end{array} \right.}
  \end{array}} \right.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com