Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dây dẫn dài 120m được dùng để quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA. Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

Câu 328031: Một dây dẫn dài 120m được dùng để quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA. Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

A. 1,2Ω

B. 2,4Ω

C.

D. 12Ω

Câu hỏi : 328031

Phương pháp giải:

Phương pháp:


- Hệ thức của định luật Ôm: \(I = \frac{U}{R}\)


- Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  l = 120m; U = 30V; I = 125mA = 0,125A; l’ = 1 m; R’ = ?

  Điện trở của cuộn dây là: \(I = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{{30}}{{0,125}} = 240\Omega \)

  Vì điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài nên mỗi đoạn dài l’ = l m của dây dẫn có điện trở là:

  \(\frac{R}{{R'}} = \frac{l}{{l'}} \Leftrightarrow \frac{{240}}{{R'}} = \frac{{120}}{1} \Rightarrow R' = 2\Omega \)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com