Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 343818:

A. tuition                                 

B. educate                   

C. physical                      

D. summary

Câu hỏi : 343818
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. tuition /tjuˈɪʃn/                                

  B. educate /ˈedʒukeɪt/             

  C. physical /ˈfɪzɪkl/                      

  D. summary /ˈsʌməri/

  Quy tắc:

  Những từ tận cùng bằng –tion, -ical thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước nó.

  Những từ tận cùng bằng –ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

  Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com