Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The chief foods eaten in any country depend largely on ______ best in its climate and soil.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 343827: The chief foods eaten in any country depend largely on ______ best in its climate and soil.

A. what grows   

B.  it grows      

C. does it grow

D. what does it grow

Câu hỏi : 343827

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Mệnh đề danh từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - giới từ “on” + N / V_ing / mệnh đề danh từ

  - Cấu tạo mệnh đề danh từ:

  +) that + S + V + O

  +) what + V

  +) when/why + S + V + O

  +) if/whether + S + V + O: liệu…

  - Vị trí:

  +) Đứng đầu câu làm chủ ngữ

  +) Đứng sau động từ làm tân ngữ

  +) Đứng sau tobe

  +) Đứng sau giới từ

  Tạm dịch: Các loại thực phẩm chính được ăn ở bất kỳ quốc gia nào phụ thuộc phần lớn vào những thứ có thể tăng trưởng tốt nhất trong điều kiện khí hậu và đất đai của quốc gia đó.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com