Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau, cho biết mệnh đề này đúng hay sai?

\(P:\) " Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau"

Câu 345112: Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau, cho biết mệnh đề này đúng hay sai?


\(P:\) " Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau"

A. \(\overline P :\) " Hai đường chéo của hình thoi không vuông góc với nhau", mệnh đề này đúng

B. \(\overline P :\) " Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau", mệnh đề này sai

C. \(\overline P :\) " Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau", mệnh đề này đúng

D. \(\overline P :\) " Hai đường chéo của hình thoi không vuông góc với nhau", mệnh đề này sai

Câu hỏi : 345112

Phương pháp giải:

Cho mệnh đề \(P\). Mệnh đề “Không phải \(P\) ” gọi là mệnh đề phủ định của \(P\).


Ký hiệu là \(\overline P \). Nếu  P đúng thì \(\overline P \) sai, nếu \(P\) sai thì \(\overline P \) đúng

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có mệnh đề phủ định là

  \(\overline P :\) " Hai đường chéo của hình thoi không vuông góc với nhau", mệnh đề này sai

  Chọn  D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com