Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ba mệnh đề:         P : “ số 20 chia hết cho 5 và chia hết cho 2”

                                    Q : “ Số 35 chia hết cho 9”

                                    R : “ Số 17 là số nguyên tố “

Hãy tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề dưới đây

Câu 345174: Cho ba mệnh đề:         P : “ số 20 chia hết cho 5 và chia hết cho 2”


                                    Q : “ Số 35 chia hết cho 9”


                                    R : “ Số 17 là số nguyên tố “


Hãy tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề dưới đây

A. P \( \Leftrightarrow \)(\(\overline Q  \Rightarrow R\))           

B. R \( \Leftrightarrow \)\(\overline Q \)          

C. \(\left( {R \Rightarrow P} \right) \Rightarrow Q\)          

D. \(\left( {\overline Q  \Rightarrow R} \right) \Rightarrow P\)

Câu hỏi : 345174

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\)  chỉ sai khi P đúng Q sai

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: P, R đúng và Q sai

  \( \Rightarrow \)\(\left( {R \Rightarrow P} \right)\) đúng \( \Rightarrow \) \(\left( {R \Rightarrow P} \right) \Rightarrow Q\) sai

  Chọn  C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com