Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác \(ABC\) có trực tâm H và O tâm là đường tròn ngoại tiếp . Gọi B' là điểm đối xứng B qua O. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 345454: Cho tam giác \(ABC\) có trực tâm H và O tâm là đường tròn ngoại tiếp . Gọi B' là điểm đối xứng B qua O. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {AH} \,\, = \,\overrightarrow {B'C} \)        

B. \(\overrightarrow {3AH} \,\, = \,\overrightarrow {B'C} \)

C. \(\overrightarrow {2AH} \,\, = \,\overrightarrow {B'C} \)      

D. \(\overrightarrow {AH} \,\, = \,2\overrightarrow {B'C} \)

Câu hỏi : 345454

Phương pháp giải:

Chứng minh AHCB’ là hbh do có 2 cặp cạnh đối song song

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(B'C \bot BC\) (do \(\Delta BCB'\) có trung tuyến \(OC = OB = \frac{1}{2}BB'\)  nên  vuông tại C)\(,\,\,AH \bot BC \Rightarrow B'C//AH\), \(B'A \bot BA,\,\,CH \bot AB \Rightarrow B'A//CH\)

  Suy ra \(AHCB'\) là hình bình hành do đó \(\overrightarrow {AH} \,\, = \,\overrightarrow {B'C} \).

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com