Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập hợp\(A = \left\{ {0;\,\,2;\,\,4;\,\,6;\,\,8;\,\,............\,;\,\,4n} \right\}\) với \(n \in \mathbb{N}.\) Tìm số tự nhiên \(n\) biết tập hợp \(A\) có  \(2021\) phần tử.

Câu 346784: Cho tập hợp\(A = \left\{ {0;\,\,2;\,\,4;\,\,6;\,\,8;\,\,............\,;\,\,4n} \right\}\) với \(n \in \mathbb{N}.\) Tìm số tự nhiên \(n\) biết tập hợp \(A\) có  \(2021\) phần tử.

A. \(n = 1010.\)

B. \(n = 1012.\)

C. \(n = 2010.\)

D. \(n = 2012.\)

Câu hỏi : 346784

Phương pháp giải:

+) Tính số phần tử của tập hợp đã cho theo công thức tổng quát (tổng phụ thuộc vào số phần tử cần tìm).


+) Cho số phần tử của tập hợp vừa tìm được bằng giá trị đề bài cho. Từ đó tìm giá trị phần tử cần tìm.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số phần tử của tập hợp \(A\) là: \(\left( {4n - 0} \right):2 + 1 = 2n + 1\) (phần tử).

  Tập hợp \(A\) có \(2021\) phần tử nên ta có: \(2n + 1 = 2021 \Rightarrow 2n = 2020 \Rightarrow n = 1010.\)

  Vậy \(n = 1010.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com