Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập hợp các số lẻ từ \(201\) đến \(m\) có \(101\) phần tử. Hãy tìm số tự nhiên \(m.\)

Câu 346785: Tập hợp các số lẻ từ \(201\) đến \(m\) có \(101\) phần tử. Hãy tìm số tự nhiên \(m.\)

A. \(m = 399.\)

B. \(m = 400.\)

C. \(m = 401.\)

D. \(m = 402.\)

Câu hỏi : 346785

Phương pháp giải:

+) Tính số phần tử của tập hợp đã cho theo công thức tổng quát (tổng phụ thuộc vào số phần tử cần tìm).


+) Cho số phần tử của tập hợp vừa tìm được bằng giá trị đề bài cho. Từ đó tìm giá trị phần tử cần tìm.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(M\) là tập hợp các số lẻ từ \(201\) đến \(m.\) Khi đó ta có: \(M = \left\{ {201;\,\,203;\,\,205;\,\,........;\,\,m} \right\}\) với \(m \in \mathbb{N}.\)

  Số phần tử của tập hợp \(M\) là: \(\left( {m - 201} \right):2 + 1\) (phần tử).

  Theo đề bài ta có tập hợp \(M\) có \(101\) phần tử nên:

  \(\begin{array}{l}\left( {m - 201} \right):2 + 1 = 101\\\left( {m - 201} \right):2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 100\\m - 201\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 200\\m\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 401.\end{array}\)

  Vậy \(m = 401.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com