Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gọi  \({B_n}\)  là tập hợp các bội số của \(n\)  trong \(\mathbb{N}.\)  Xác định tập hợp \({B_2} \cap {B_4}:\)

Câu 347131: Gọi  \({B_n}\)  là tập hợp các bội số của \(n\)  trong \(\mathbb{N}.\)  Xác định tập hợp \({B_2} \cap {B_4}:\)

A. \({B_2}\)                      

B. \({B_4}\)                                 

C. \(\emptyset \)                        

D. \({B_3}\)

Câu hỏi : 347131

Phương pháp giải:

Xác định \({B_2};{B_4}\) để xác định phép giao.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({B_n}\)  là tập hợp các bội số của \(n\)  trong \(\mathbb{N}\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {B_2} = \left\{ {0;2;4;6;8;...;2n} \right\};\,\,\,\,{B_4} = \left\{ {0;4;8;...;4m} \right\}\\ \Rightarrow {B_2} \cap {B_4} = \left\{ {0;4;8;...;4m} \right\} = {B_4}.\end{array}\)

  Chọn  B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com