Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mỗi học sinh của lớp 10A1 đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá cầu, 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai . Hỏi lớp 10A1 có bao nhiêu em?

Câu 347132: Mỗi học sinh của lớp 10A1 đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá cầu, 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai . Hỏi lớp 10A1 có bao nhiêu em?

A. \(10\)

B. \(40\)

C. \(15\)

D. \(25\)

Câu hỏi : 347132

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu đồ Ven để giải bài toán.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Dựa vào biểu đồ ven ta suy ra số học sinh chỉ biết đá cầu là \(25 - 15 = 10\) (học sinh).

  Số học sinh chỉ biết đánh cầu lông là \(30 - 15 = 15\) (học sinh).

  Do đó ta có sĩ số học sinh của lớp  10A1 là \(10 + 15 + 15 = 40\) (học sinh).

  Chọn  B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com