Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt có 26 electron. Số hạt electron có trong 5,6g sắt là

Câu 347850: Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt có 26 electron. Số hạt electron có trong 5,6g sắt là

A. 15,66.1024        

B. 15,66.1021           

C. 15,66.1022          

D. 15,66.1023

Câu hỏi : 347850

Phương pháp giải:

Tính số nguyên tử sắt có trong 5,6 gam sắt.


Từ đó tính được tổng số hạt electron có trong 5,6 gam sắt.

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong 5,6 gam sắt có số nguyên tử sắt là 6,02.1023 .5,6/56= 6,02.1022 nguyên tử sắt.

  Mà 1 nguyên tử sắt có 26 electron.

  Vậy tổng số hạt electron trong 5,6 gam sắt là 6,02.1022. 26=  15,66. 1023

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com