Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong số các kí hiệu sau đây, kí hiệu nào sai?

Câu 348630: Trong số các kí hiệu sau đây, kí hiệu nào sai?

A. 1s

B. 2p        

C. 4f         

D. 3f

Câu hỏi : 348630

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức số lớp và các phân lớp có trong mỗi lớp

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lớp thứ 3 có 3 phân lớp: 3s, 3p, 3d KHÔNG có phân lớp 3f

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com