Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

X có cấu hình electron: 1s22s22p5, X có bao nhiêu electron?

Câu 348637: X có cấu hình electron: 1s22s22p5, X có bao nhiêu electron?

A. 7.

B. 5.

C. 9.

D. 4.

Câu hỏi : 348637

Phương pháp giải:

Cộng tổng số elctron có trên các phân lớp ta sẽ ra được số e có trong nguyên tố X

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X: 1s22s22p5  có 2 + 2 + 5 = 9e

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com