Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu hình electron nào sau đây viết sai?

Câu 348638: Cấu hình electron nào sau đây viết sai?

A. 1s22s22p5.

B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p64s24p5

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu hỏi : 348638

Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết cấu hình electron: Ta viết thứ tự mức năng lượng trước, sau đó mới chuyển từ thứ tự năng lượng về cấu hình e

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu hình 1s22s22p63s23p64s24p5 thiếu phân lớp 3d. Trước khi electron được điền vào phân lớp 4p phải điền vào phân lớp 3d.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com