Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) X1 + 4Ag + 4NH4NO3

(b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O

(c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl

(d) X3 + C2H5OH \(\overset {{H_2}S{O_4}\,dac,{t^o}} \leftrightarrows \) X4 + H2O

Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4

Câu 350898: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:


(a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) X1 + 4Ag + 4NH4NO3


(b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O


(c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl


(d) X3 + C2H5OH \(\overset {{H_2}S{O_4}\,dac,{t^o}} \leftrightarrows \) X4 + H2O


Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4

A. 118.

B. 90.

C. 138.

D. 146.

Câu hỏi : 350898

Phương pháp giải:

Dựa vào các phương trình đề bài cho để lập luận tìm ra công thức cấu tạo của các chất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  * Nếu X là HCHO:

  X1 là (NH4)2CO3

  X2 là Na2CO3 không thỏa mãn (c)

  => Loại

  * X là anđehit 2 chức R(CHO)2

  X1 là R(COONH4)2

  X2 là R(COONa)2

  Do X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức và khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3 => X2 không chứa H => X2 là (COONa)2

  X3 là (COOH)2

  X4 là HOOC-COOC2H5 (chú ý: phương trình cho tỉ lệ X3 và C2H5OH là 1:1 nên chỉ 1 nhóm COOH bị este hóa)

  => MX4 = 118

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com