`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình trụ có chiều cao bằng \(3\sqrt 2 \). Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng \(12\sqrt 2 \). Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

Câu 351144: Cho hình trụ có chiều cao bằng \(3\sqrt 2 \). Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng \(12\sqrt 2 \). Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. \(6\sqrt {10} \pi \)

B. \(6\sqrt {34} \pi \)

C. \(3\sqrt {10} \pi \)

D. \(3\sqrt {34} \pi \)  

Câu hỏi : 351144

Phương pháp giải:

Tính bán kính hình trụ và sử dụng công thức \(S = 2\pi Rh\) để tính diện tích xung quanh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có : \({S_{MMNQP}} = MN.MP = 12\sqrt 2 \)\( \Rightarrow MN = 12\sqrt 2 :3\sqrt 2  = 4\) \( \Rightarrow MH = \dfrac{1}{2}MN = \dfrac{4}{2} = 2\).

  Tam giác \(ONH\) vuông tại \(H\) có \(OH = 1,NH = 2 \Rightarrow ON = \sqrt {O{H^2} + N{H^2}}  = \sqrt 5 \)

  \( \Rightarrow {S_{xq}} = 2\pi Rh = 2\pi \sqrt 5 .3\sqrt 2  = 6\sqrt {10} \pi \).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com