Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \(\cos x = m\) vô nghiệm khi \(m\) là:

Câu 351794: Phương trình \(\cos x = m\) vô nghiệm khi \(m\) là:

A. \(\left[ \begin{array}{l}m <  - 1\\m > 1\end{array} \right.\)

B. \(m > 1\)

C. \( - 1 \le m \le 1\)

D. \(m <  - 1\)

Câu hỏi : 351794

Phương pháp giải:

Tập giá trị của hàm số \(y = \cos x\) là \(\left[ { - 1;1} \right]\), tức là \( - 1 \le \cos x \le 1\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do \( - 1 \le \cos x \le 1\,\,\forall x \in \mathbb{R}\) nên phương trình  \(\cos x = m\) vô nghiệm khi và chỉ khi \(\left[ \begin{array}{l}m > 1\\m <  - 1\end{array} \right.\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com