Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

Câu 351940: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,05.

B. 0,06.

C. 0,04.

D. 0,03.

Câu hỏi : 351940

Phương pháp giải:

Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O


Dùng BTKL và bảo toàn e để giải

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O với số mol lần lượt là x và y mol

  X + HCl thì ta có mmuối = mFe + mCl = 56x + 35,5(2y + 2a)  = 31,19 (1)

  X + H2SO4 đặc nóng thì 4H+ + SO42-   + 2e → 2H2O + SO2  

                                            H+ + O2- → H2O

  Bảo toàn e có 2.0,14 = 3x – 2y (2)

  → H2SO4 dư và nH+ = 0,55.2 – 4.nSO2 – 2nO = 1,1 – 0,14.4 – 2y = 0,54 -2y mol

  Y + 0,4 mol NaOH thì nNaOH = nH+ dư +3nFe(OH)3 → 0,4 = 0,54 – 2y + 0,1.3 → y = 0,22 mol (3)

  Giải (1)(2)(3) có x = 0,24 mol và a = 0,03 mol

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com