Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ứng với công thức phân tử (CTPT) C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

Câu 364556: Ứng với công thức phân tử (CTPT) C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu hỏi : 364556

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính k (tổng số liên kết π và vòng trong phân tử), tìm số liên kết π trong gốc hiđrocacbon.


Bước 2: Viết các đồng phân của este fomat HCOOR’ (R’ mạch không nhánh, có nhánh).


Bước 3: Thực hiện chuyển lần lượt 1 cacbon từ gốc R’ sang gốc R cho đến khi R’ chỉ còn H thì dừng lại.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bước 1: \(k = \dfrac{{2.4 + 2 - 8}}{2} = 1\)

  Vì este đơn chức có một liên kết \(\pi \) trong nhóm COO nên gốc R và R' đều là gốc hiđrocacbon no.

  Bước 2: Các đồng phân của este fomat HCOOR'

  1. HCOOCH2CH2CH3

  2. HCOOCH(CH3)

  Bước 3: Chuyển lần lượt 1C từ gốc R' sang gốc R

  3. CH3COOC2H5

  4. C2H5COOCH

  Ta thấy ở đồng phân thứ 4, R' chỉ còn 1C nên đã là đồng phân cuối cùng.

  Vậy CTPT C4H8Ocó 4 đồng phân este

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com