Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước Việt Nam (1975 – 1976)?

Câu 352293: Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước Việt Nam (1975 – 1976)?

A.  Đánh dấu việc hoàn thành thống nhất đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

B.  Là điều kiện trực tiếp để Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN

C. Tạo điều kiện hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Câu hỏi : 352293

Phương pháp giải:

 sgk 12 trang 202 -203.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi để đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com