Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở Việt Nam phong trào dân chủ (1936 - 1939) có điểm khác biệt nào sau đây về bối cảnh lịch sử so với phong trào cách mạng (1930 - 1931)?

 

Câu 352306: Ở Việt Nam phong trào dân chủ (1936 - 1939) có điểm khác biệt nào sau đây về bối cảnh lịch sử so với phong trào cách mạng (1930 - 1931)?


 

A. Đảng Cộng Sản kịp thời lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

B. Phong trào cách mạng thế giới đang phát triển.

C. Đời sống nhân dân lao động khó khăn cực khổ

D.  Quốc tế cộng sản chủ trương chuyển hướng đấu tranh.

Câu hỏi : 352306

Phương pháp giải:

So sánh, nhận xét.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Về hoàn cảnh lịch sử:

  - Phong trào 1930 - 1931:

  + Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề nhằm bù đắp thiệt hại của khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

  + Pháp thực hiện chính sách khủng bố trắng sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

  - Phong trào 1936 - 1939: tháng 7-1935, Đại hội VII Quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống chủ nghĩa phát xít, mục tiêu đấu tranh là giành dân chủ, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi => Quốc tế cộng sản đã có chủ trương chuyển hướng đấu tranh so với giai đoạn trước.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com