Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Exercise 10. Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Exercise 10. Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu 1: Connor is said to be very ambitious and aggressive.

A. People regard Connor as an ambitious and aggressive person.

B. People talk Connor as an ambitious and aggressive person.

C. People believe in Conor as an ambitious and aggressive person.

D. People feel Conor as an ambitious and aggressive person.

Câu hỏi : 352704

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  regard sbd/sth as: đánh giá, coi ai/ cái gì

  Tạm dịch: Connor được cho là rất tham vọng và hung hăng.

  = A. Mọi người đánh giá Connor là một người đầy tham vọng và hung hăng.

  B. sai ngữ pháp: talk about/ with sb hoặc talk sth

  C. Mọi người tin tưởng vào Connor như một người đầy tham vọng và hung hăng.=> sai về nghĩa

  D. Mọi người cảm thấy Connor là một người đầy tham vọng và hung hăng. .=> sai về nghĩa

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: You can always count on me.

A. I'll never take you down.        

B. I'll never let you down.

C. I'll never hold you down.  

D. I'll never make you down.

Câu hỏi : 352705

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  count on sd: tin tưởng ai đó

  let sb down: làm ai đó buồn/ thất vọng

  take sth down: di dời

  hold sb down: ngăn cản quyền/ tự do của ai đó

  Tạm dịch: Bạn có thể luôn tin tưởng vào tôi.

  = B. Tôi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

  C. Tôi sẽ không bao giờ ngăn cản bạn tự do. => sai về nghĩa

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Nobody in my class is as outgoing as I am.

A. I am as outgoing as nobody in my class.

B. I am the more outgoing than nobody in my class.

C. I am the most outgoing person in my class.

D. I am not as outgoing as people in my class.

Câu hỏi : 352706

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu so sánh

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức so sánh

  - Bằng: S + V + as + adj/ adv + as + N/pronoun

  - Hơn: S + V + adj/adv-er/ more adj/adv + than + N/pronoun

  - Nhất: S + V + the adj-est/ the most adj + N/pronoun

  Tạm dịch: Không ai trong lớp tôi hòa đồng như tôi.

  = C. Tôi là người hòa đồng nhất trong lớp.

  A. Tôi không hòa đồng bằng các bạn trong lớp. => sai về nghĩa

  B. Sai nghữ pháp vì trng so sánh hơn “more outgoing” không dùng “the”

  D. Tôi không hòa đồng như mọi người trong lớp. => sai về nghĩa

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: It is pointless to ask me about it because I know nothing.

A. It's no use asking me about it because I know nothing.

B. It's no use to ask me about it because I know nothing.

C. It's not use asking me about it because I know nothing.

D. It's not use to ask me about it because I know nothing.

Câu hỏi : 352707

Phương pháp giải:

Kiến thức: to V/Ving

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  It is pointless to V = It is no use + Ving: thật là vô ích khi làm gì

  Các đáp án B, C, D sai ngữ pháp

  Tạm dịch: Thật vô nghĩa khi hỏi tôi về điều đó vì tôi không biết gì.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: I have accustomed myself to getting up very early.

A. I have used to getting up very early.   

B. I have been used to getting up very early.

C. I have put getting up very early to good use.  

D. I have made use of getting up very early.

Câu hỏi : 352708

Phương pháp giải:

Kiến thức: to V/Ving

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: be used to Ving = be accustomed to Ving: quen với việc gì

  Tạm dịch: Tôi đã quen với việc dậy rất sớm.

  D. Tôi đã tận dụng việc dậy sớm. => sai về nghĩa

  Đáp án A, C sai ngữ pháp

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com