Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Exercise 7. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Nowadays, everybody knows Apples and (35) ____ everybody knows that the company was founded by Steve Jobs, an American inventor and entrepreneur. He is widely recognized as a pioneer in the field of microcomputer revolution. He helped design the first Macintosh computer, (36) ____ a small computer graphics company into Pixar, the company behind Toy Story and The Monster Inc.

His countercultural lifestyle and philosophy was a product of the time and place of his upbringing. Jobs was adopted and raised in San Francisco Bay Area during the 1960s. In 1972, Jobs attended Reed College from which he (37) ____ in next to no time. Jobs co-founded Apple in 1976 in order to sell Apple I personal computer. At that moment, he might hardly imagine that only a year later the company tasted impressive victory with Apple II, one of the first highly successful mass-produced personal computers. (38) ____, in 1985, following a long power struggle, Jobs was forced out of Apple. After leaving Apple, Jobs took (39) ____ of its members with him to found NeXT, a computer development company which was then bought by Apple. The purchase allowed Jobs to become the company's CEO once again.

Steve Jobs died in 2011 after battling with pancreatic cancer (40) ____ nearly a decade. Millions first learned of Job's death on a device which had been invented by himself.

Exercise 7. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Nowadays, everybody knows Apples and (35) ____ everybody knows that the company was founded by Steve Jobs, an American inventor and entrepreneur. He is widely recognized as a pioneer in the field of microcomputer revolution. He helped design the first Macintosh computer, (36) ____ a small computer graphics company into Pixar, the company behind Toy Story and The Monster Inc.

His countercultural lifestyle and philosophy was a product of the time and place of his upbringing. Jobs was adopted and raised in San Francisco Bay Area during the 1960s. In 1972, Jobs attended Reed College from which he (37) ____ in next to no time. Jobs co-founded Apple in 1976 in order to sell Apple I personal computer. At that moment, he might hardly imagine that only a year later the company tasted impressive victory with Apple II, one of the first highly successful mass-produced personal computers. (38) ____, in 1985, following a long power struggle, Jobs was forced out of Apple. After leaving Apple, Jobs took (39) ____ of its members with him to found NeXT, a computer development company which was then bought by Apple. The purchase allowed Jobs to become the company's CEO once again.

Steve Jobs died in 2011 after battling with pancreatic cancer (40) ____ nearly a decade. Millions first learned of Job's death on a device which had been invented by himself.

Câu 1: (35) 

A. most                                    

B. almost                     

C. the most       

D. mostly

Câu hỏi : 352710

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ định lượng – trạng từ

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  the most + long adj => cấu trúc so sánh nhất

  almost (adv): hầu hết

  most + N: hầu hết

  mostly (adv): hầu như, gần như

  Nowadays, everybody knows Apples and (35) almost everybody knows that the company was founded by Steve Jobs, an American inventor and entrepreneur.

  Tạm dịch: Ngày nay, mọi người đều biết Apples và hầu hết mọi người đều biết rằng công ty được thành lập bởi Steve Jobs, một nhà phát minh, một doanh nhân người Mỹ.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: (36) 

A. translated                

B. transferred               

C. transformed            

D. transited

Câu hỏi : 352711

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. translate – translated – translated: dịch      

  B. transfer – transferred – transferred: dời, chuyển                

  C. transform – transformed – transformed: thay đổi, biến đổi            

  D. transit – transited – transited: đi qua (thiên văn học)

  He helped design the first Macintosh computer, (36) transformed a small computer graphics company into Pixar, the company behind Toy Story and The Monster Inc.

  Tạm dịch: Ông ấy giúp việc thiết kế lần đầu của máy tính Macintosh, biến một công ty đồ họa máy tính nhỏ thành Pixar, công ty đứng sau Toy Story và The Monster Inc.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: (37) 

A. dropped in       

B. dropped up  

C. dropped out  

D. dropped by 

Câu hỏi : 352712

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. dropped in: thăm ai đó                   

  B. dropped up: đến thăm                    

  C. dropped out: bỏ học           

  D. dropped by: nhân tiện vào thăm

  In 1972, Jobs attended Reed College from which he (37) drop out in next to no time.

  Tạm dịch: Năm 1972, Jobs theo học tại trường Cao đẳng Reed, nơi ông bỏ học ngay sau đó.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: (38) 

A. Generally                   

B. Frankly                   

C. Fortunately             

D. Unfortunately

Câu hỏi : 352713

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Generally: nói chung                     

  B. Frankly: thành thật mà nói             

  C. Fortunately: may thay        

  D. Unfortunately: thật không may

  (38) Unfortunately, in 1985, following a long power struggle, Jobs was forced out of Apple.

  Tạm dịch: Thật không may, vào năm 1985, sau một cuộc đấu tranh quyền lực dài ngày, ông Jobs đã bị buộc rời khỏi Apple.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: (39) 

A. few                         

B. a few         

C. a little      

D. little

Câu hỏi : 352714

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ định lượng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  few + N(đếm được ở số nhiều): hầu như không có

  a few + N(đếm được ở số nhiều): một vài

  a little + N(không đếm được): một chút, một ít

  little + N(không đếm được): hầu như không

  After leaving Apple, Jobs took (39) a few of its members with him to found NeXT, a computer development company which was then bought by Apple.

  Tạm dịch: Sau khi rời Apple, Jobs đã đưa một vài thành viên của mình để thành lập NeXT, một công ty phát triển máy tính sau đó được Apple mua lại. 

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: (40)

A. for                           

B. since                       

C. during                     

D. of 

Câu hỏi : 352715

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. for + khoảng thời gian: khoảng, trong bao lâu

  B. since + mốc thời gian: từ

  C. during: trong thời gian

  D. of: của, về

  Steve Jobs died in 2011 after battling with pancreatic cancer (40) for nearly a decade.

  Tạm dịch: Steve Jobs qua đời năm 2011 sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy trong gần một thập kỷ.

  Chọn A

  Chú ý:

  Dịch bài đọc:

  Ngày nay, mọi người đều biết Apples và hầu hết mọi người đều biết rằng công ty được thành lập bởi Steve Jobs, một nhà phát minh, một doanh nhân người Mỹ. Ông được công nhận là người tiên phong trong lĩnh vực cách mạng máy vi tính ở khắp nơi. Ông ấy giúp việc thiết kế lần đầu của máy tính Macintosh, biến một công ty đồ họa máy tính nhỏ thành Pixar, công ty đứng sau Toy Story và The Monster Inc.

  Lối sống và triết lý chống lại văn hóa của ông là một sản phẩm của thời gian và nơi nuôi dưỡng ông. Jobs đã được nuôi nấng và lớn lên ở khu vực Vịnh San Francisco trong những năm 1960. Năm 1972, Jobs theo học tại trường Cao đẳng Reed, nơi ông bỏ học ngay sau đó. Jobs đồng sáng lập Apple vào năm 1976 để bán máy tính cá nhân Apple I. Vào thời điểm đó, ông khó có thể tưởng tượng rằng chỉ một năm sau, công ty đã tận hưởng một chiến thắng ấn tượng với Apple II, một trong những máy tính cá nhân đầu tiên được sản xuất hàng loạt rất thành công. Thật không may, vào năm 1985, sau một cuộc đấu tranh quyền lực dài ngày, ông Jobs đã bị buộc rời khỏi Apple. Sau khi rời Apple, Jobs đã đưa một vài thành viên của mình để thành lập NeXT, một công ty phát triển máy tính sau đó được Apple mua lại. Việc mua lại cho phép Jobs trở thành CEO của công ty một lần nữa.

  Steve Jobs qua đời năm 2011 sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy trong gần một thập kỷ. Hàng triệu người đầu tiên biết rằng sự ra đi của Jobs trên một thiết bị do chính ông ấy phát minh ra.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com